Lærerveiledning

Takk for at dere har valgt å prøve vårt undervisningsopplegg i klasserommet. I lærerveiledning vil du finne informasjon om hvordan opplegget skal gjennomføres og hva som kan være lurt å tenke på som klasseleder og pedagogisk veileder. 

Klassetrinn: 9. klasse til VG3. 
Tidsramme: 2-4 skoletimer 

Læringsutbytte: 

Undervisningsopplegget er forankret i kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål fra læreplan i samfunnsfag og historie fra Kunnskapsløftet 2020. Fokuset har vært på å legge til rette for at elevene skal drive med utforskende historie, utvikle historisk empati og samtidig legge opp til en differensiert undervisning. Dette inkluderer å tilpasse opplegge til de forskjellige alderstrinn. 

Aktuelle kompetansemål for ungdomsskole og videregående: 

Ungdomsskole: 

Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 

Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast 

Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane 

Videregående: 

Utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i. 

Analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper. 

Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust. 

Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt. 

Regionale variasjoner: 

Vi anbefaler at læreren går gjennom personene i Del 1 av undervisningsopplegget før gjennomføring av opplegget. Vi har forsøkt å vise at ofrene kom fra forskjellige steder i landet, og vi anbefaler læreren å se etter variasjoner som kan være aktuelle for deres klasse. 

Gjennomføring av opplegget: 

Del 1: 

I del 1 skal elevene jobbe i gruppe med ett av ofrene fra Trandumskogen. På nettsiden vil man kunne se bilder med navn, og hver gruppe skal tildeles en person. Når man trykker på bildet, vil det dukke opp mer informasjon om personen og refleksjonsspørsmål. Elevene skal i grupper svare på disse spørsmålene ved hjelp av informasjon både på siden og ekstern litteratur. 

Fordel gjerne de forskjellige personene til gruppene på forhånd. Læreren burde fungere som en veileder når elevene skal svare på spørsmål, og da særlig når elevene skal finne informasjon på eksterne sider. Det oppfordres til at elevene skal utforske disse historiske temaene på egenhånd, men det er viktig at arbeidet med kildene gjøres nøye og med god kildekritikk. 

Produkt: 

Etter arbeidet med del 1 skal elevgruppene lage et produkt med utgangspunkt i personen og de brede historiske temaer fra del 1. I utgangspunktet skal produktet velges av elevgruppen selv. Dette er for å fremme differensiering. Mulige produkt kan være presentasjon, podcast, video, plakat, rollespill eller lignende. Produktet skal presenteres for resten av klassen slik at alle får vite litt om de forskjellige personene og temaer. 

Lærer bør veilede elevene i valg av produkt og innhold, samt legge til rette for presentasjon av produkt. 

Del 2: 

Som en avslutning skal elevene gjennomføre en oppsummeringsøvelse med fokus på konsolidering. Denne øvelsen kan gjøres både individuelt, gruppevis og i helklasse, men det er lagt opp til helklasseundervisning. 

Elevene skal ta stilling til en rekke valg som mennesker under krigen og i dag blir tvunget til å gjøre. Dersom det gjøres i helklasse skal elevene som svarer ja på stille seg på ene siden av 

klasserommet, mens dem som svarer går til den andre siden. Etter at elevene har tatt stilling til påstanden/valget vil det bli gitt tilleggsinformasjon eller oppfølgingsspørsmål som skal belyse problemstillingen på nye måter. Elevene kan da velge om de ønsker å bli stående eller flytte seg. Målet er at det nå skal oppstå en reflektert plenumsdiskusjon knyttet til de forskjellige problemstillingene. 

Lærerens rolle her kan være som en veileder i plenumsdiskusjonen. 

Lykke til med arbeidet! 

Omvisning på trandum

Vi arrangerer omvisninger for klasser og grupper. Ta kontakt med oss for bestilling.

Ring: 999 99 999 for en avtale.